Szczególnie ważne w moim dotychczasowym życiu okazały się sylwetki dwóch osób: błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1913-1945), o którym napisałem pracę magisterską, oraz ojca profesora Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego (1902-1995), bohatera mojego doktoratu.

Pierwszy z nich był kapłanem, który wstawił się za bliźnimi niosąc im bezinteresowną pomoc w ostatnim etapie II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. Ks. Frelichowski dawał siebie innym do końca, poświęcił swoje życie chorym ludziom, którzy czekali na Jego pomoc. Zmarł dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu po tym, jak zaraził się tyfusem plamistym. Jego niezwykła odwaga oraz ofiarna służba stały się podstawą do ogłoszenia go Błogosławionym. Tego uroczystego aktu dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w Toruniu 7 czerwca 1999 r.

Po obronie pracy magisterskiej opublikowałem owoce moich badań naukowych w postaci trzech książek poświęconych osobie błogosławionemu ks. Frelichowskiego.

W latach 2006-2011 pracowałem nad doktoratem poświęconym dominikaninowi o. Józefowi Marii Bocheńskiemu.

O. Bocheński jest dziś trochę zapomnianą osobą, szkoda, albowiem był on wielkim Polakiem i należał do światowej elity intelektualnej najwybitniejszych uczonych XX w. Ten dominikanin to nie tylko wybitny filozof wykładający na wielu uniwersytetach świata, ale także żołnierz, który jako kapelan brał udział w bitwie o Monte Cassino. Po wojnie jego poglądy wywierały wpływ zarówno na filozofów, logików i matematyków, ale także na przedsiębiorców oraz polityków, w tym m.in. na kanclerza Niemiec Konrada Adenauera.

Po obronie doktoratu w 2011 r. postanowiłem napisać kilka książek o ojcu Bocheńskim, zajmowałem się także cyfrową archiwizacją danych. Jedna z publikacji poświęcona rodzinie Bocheńskich jest już opublikowana, druga jest gotowa do druku.

Bardzo lubię dzielić się moją wiedzą z innymi ludźmi. Często w różnych miastach Polski i Europy organizuję prezentacje multimedialne, w których ukazuję owoce moich naukowych badań.

Książki:

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913 – 1945). Biografia, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2006, ss. 350. ISBN – 978 – 83 – 60053 – 37 – 9

Wspomnienia o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim, [w:] Biuletyn Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, nr 15, oprac. R. Zadura, Toruń 2009, ss. 192. ISSN 1731 – 3408

Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Męczennik, Patron Harcerstwa Polskiego. The Blessed Father Stefan Wincenty Frelichowski Martyr, Patron of Polish Scouting. Der selige Priester Stefan Wincenty Frelichowski Märtyrer, Patron der polnischen Pfadfinder, Toruń, 2009, ss. 160, ISBN 978 – 83 – 927644 – 6 – 5

Saga rodu Bocheńskich. O przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego,

Wydawnictwo Salwator, Kraków 2014, ss. 187. ISBN – 978-83-7580-372-3

Artykuły naukowe:

Korzenie genealogiczne bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, [w:] Theologica Thoruniensia, t. 5: 2004, s. 464 – 473.

Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski – wikary parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu, [w:] Dzieje i skarby kościoła mariackiego w Toruniu, materiały pokonferencyjne, t. 2, pod red. Katarzyny Kluczwajd, Toruń 2005, s. 579 – 598.

Dom rodzinny bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, [w:] Biuletyn Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, nr 9: 2005, s. 31 – 44.

W poszukiwaniu korzeni – o rodzinie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, [w:] Biuletyn Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, nr 9: 2005, s. 24 – 29.

Źródło do przebiegu masowych zbrodni popełnionych w lesie Barbarka, k. Torunia w 1939 r., [w:] Św. Barbara i Barbarka, pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Toruń 2005, s. 143 – 145.

Ks. Stefan Wincenty Frelichowski duszpasterz kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, [w:] Rocznik Toruński, t. 34: 2006, s. 149 – 177.

Uczeń Stefan Wincenty Frelichowski przed wstąpieniem do Seminarium Duchownego w Pelplinie, Studia Pelplińskie, t. XXXVI: 2006, s. 225 – 240.

Ks. Stanisław Paluszyński (1893 – 1980), [w:] Toruński Słownik Biograficzny, t. 5: 2007, s. 151 – 152.

[rec.] Zbigniew Girzyński, Towarzysze męczeńskiej drogi bł. ks. Stefana Frelichowskiego. Losy duchowieństwa diecezji chełmińskiej w latach 1939 – 1945, Toruń 2005, Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich, t. LXXII, z. 4: 2007, s. 183 – 186.

Biogram Adolfa Józefa Bocheńskiego (1870 – 1936), [w:] Listy do Ojca, oprac. J. Kozak, K. Policki SDB, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2008, s. 455 – 468.

Księża przetrzymywani w toruńskim Forcie VII w 1939 i na początku 1940 r., [w:] Z dziejów chrześcijaństwa. Studia, szkice i materiały, t. II, pod red. Piotra Kurlendy, Mariusza Wołosa, Poznań 2009, s. 113-139.

Ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913 – 1945), [w:] Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939 – 1945, nr 7: 2009.

Działalność wydawnicza o. Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego OP podczas II wojny światowej w latach 1940 – 1943, Archiwum Emigracji, z. 1 (12): 2010, s. 1 – 21.

Działalność wydawnicza o. Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego OP na placówce w Rzymie w latach 1944 – 1945, Archiwum Emigracji [artykuł złożony do druku]

Artykuły popularnonaukowe i popularne:

Dziadkowie, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 8 (531): 2005, s. I.

Rodzice, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 9 (532): 2005, s. I, II.

Rodzina Bogiem silna, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 13 (536): 2005, s. II.

Rodzeństwo, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 32 (555): 2005, s. II.

Powołanie, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 33 (556): 2005, s. II.

Sodalicja Mariańska, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 36 (559): 2005, s. II.

Druh Stefan Wincenty przed wstąpieniem do Seminarium Duchownego w Pelplinie, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 38 (561): 2005, s. II.

Z pamiętnika maturzysty, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 42 (565): 2005, s. II.

Droga Krzyżowa z bł. ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim, [w:] Biuletyn Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, suplement do nr 11: 2006.

Stefan Wincenty – alumnem Seminarium Duchownego w Pelplinie, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 5 (633): 2007, s. VIII.

Działalność w organizacjach seminaryjnych, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 7 (635): 2007, s. VIII.

Formacja intelektualna, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 6 (634) z 11 lutego 2007, s. VIII.

Święci i błogosławieni Jana Pawła II. Droga krzyżowa z bł. ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim, Zwiastun Różańcowy, nr 118: 2007, ss. 14.

Nie być aktorem życiowym. Z Robertem Zadurą, autorem książki „Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)”, rozmawia Wojciech Wielgoszewski, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 7 z 2007.

Na rowerach śladami Patrona Harcerzy, Głos z Torunia, dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela, nr 26 (706) z 29 czerwca 2008, s. VIII.

W obronie Ojczyzny. Losy o. Bocheńskiego w pierwszych dniach II wojny światowej, Wiadomości Polska Misja Katolicka w Szwajcarii, nr 468: 2010, s. 22.

O. Innocenty Bocheński, kapelanem Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, Wiadomości Polska Misja Katolicka w Szwajcarii, nr 469: 2010, s. 19 – 20.

W obronie Ojczyzny. Losy o. Bocheńskiego w pierwszych dniach II wojny światowej, Wiadomości. Polska Misja Katolicka w Szwajcarii, nr 468: wrzesień 2010, s. 22.

Od błogosławionego księdza Frelichowskiego do ojca Bocheńskiego. Z Robertem Zadurą, historykiem, doktorantem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowującym historyczną biografię ojca profesora Józefa Marii Bocheńskiego OP, pierwszego rektora Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, rozmawia Katarzyna Zięba, Wiadomości. Polska Misja Katolicka w Szwajcarii, nr 463: kwiecień 2010, s. 20-21.